LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2017. GADA BUDŽETS

LOK APSTIPRINA 2017.GADA BUDŽETU 6,4 MILJONU EIRO APMĒRĀ 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās Asamblejas sesijā tika apstiprināta LOK ieņēmumu un izdevumu tāme 2017.gadam, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīta Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam.

LOK darba galvenajām prioritātēm – Olimpisko spēļu sagatavošanās programmām, budžetā atvēlēti 2 140 481 eiro. No šīs summas 381 939 eiro atvēlēti Ziemas Olimpiskās spēles Phjončhana 2018 programmas apmaksai, savukārt Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējumam un bāzes finansējumam individuālo sporta veidu federācijām/savienībām ir paredzēti 1 408 167 eiro.

Olimpiskās kustības jaunatnes programmām tiks tērēti 335 925 eiro, lai nodrošinātu Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas līdzdalību Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādē Ungārijas pilsētā Ģērā un nodrošinātu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes organizēšanu šajā vasarā Cēsīs.

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi sastāda 1 490 510 eiro. Šī nauda paredzēta treneru tālākizglītības, sporta veidu federāciju, LOK reģionālās, sporta veidu attīstības, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba un citu atbalsta programmu apmaksai. Tāpat finansējums paredzēts “Olimpiskās dienas 2017” organizēšanai un projekta “Sporto visa klase” nodrošināšanai, bet programmai TOP50, kas nodrošina labāko atlētu papildus atbalstu, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm, ir atvēlēti 120 000 eiro.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Pirmsolimpiskajā gadā, šie līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

LOK 2017.gadā turpinās atbalstīt deviņu reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru attīstību, veicinot jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. 135 000 eiro plānoti kā līdzfinansējums visu reģionālo Olimpisko sporta centru modernizācijai un attīstībai. Savukārt, lai pildītu 2001.gadā uzsāktās valsts galvotās kredītsaistības reģionālo Olimpisko centru būvniecībai ir paredzēti 1 264 728  eiro.

Olimpisko programmu un pasākumu īstenošanai LOK saņem naudu no valsts pamatbudžeta, Starptautiskās Olimpiskās komitejas budžeta, kā arī no ziedotājiem un pašu saimnieciskās darbības.

 

Apstiprināts LOK Ģenerālajā Asamblejā 2017.gada 24.martā

 

LOK 2017.gada budžets

 

Apstiprināts 2017.gada 21.marta LOK IK sēdē, lēmums Nr.6.2

Apstiprināts LOK Ģenerālajā asamblejā 2017.gada 24.martā, lēmums Nr.6.2 

 

Latvijas Olimpiskās komitejas 2017.gada  

 

Ieņēmumu un izdevumu tāme

 
Līdzekļu atlikums  
Atlikuma avots  Kopā EUR
Līdzekļu atlikums 01.01.2017. 1 816 905,00
Ieņēmumi Ieņēmumi
Avots Plāns
  Kopā EUR
1. Organizācijas darbības nodrošināšanai 3 322 581,00
1.1. Ziedojumi un dāvinājumi 230 000,00
1.2. Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums 454 655,00
1.3. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports” 09.21.00. 1 955 366,00
1.4. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Sporta federācijas un pasākumi” 09.09.00. 89 000,00
1.5. Valsts budzēta dotācija apakšprogrammā "Sporta būves" 09.04.00 100 000,00
1.6. Licences ieņēmumi, saimnieciskā darbība, u.c. 493 560,00
2. Valsts galvoto kredītu projektu realizācijai 1 264 728,00
2.1. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Valsts ilgtermiņa saistības sportā valsts galvoto aizdevumu atmaksai” 1 264 728,00
Ieņēmumi kopā: 4 587 309,00
Atlikums un ieņēmumi kopā  6 404 214,00
   
Izdevumi Izdevumi
Mērķis Plāns 
  Kopā EUR
1. Olimpisko spēļu sagatavošanas programmas 2 140 481,00
1.1. Ziemas Olimpiskās spēles Phjončhana 2018 (Koreja) 381 939,00
1.2. Olimpiskās sagatavošanās Tokija 2020 programma 10 000,00
1.3. Olimpisko sagatavošanās programmu finansējums 1 408 167,00
  1.3.1. Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējums 757 167,00
  1.3.2. Bāzes finansējums individuālo sporta veidu federācijām/savienībām  651 000,00
1.4. III Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles Buenosairesa 2018 (Argentīna) 4 450,00
1.5. Olimpiskās kustības jaunatnes programma 335 925,00
2. Latvijas Olimpiskās komitejas reģionālās attīstības programma 1 753 358,00
  2.1. Līdzfinansējums Olimpisko centru modernizācijai un attīstībai 135 000,00
2.2. Valsts galvoto reģionālo Olimpisko centru projektu ilgtermiņa saistību atmaksa 1 264 728,00
2.3. Pamatkapitāla palielināšana saskaņā ar IK lēmumu 350 000,00
2.4. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 3 630,00
3. Olimpiskās izglītības un informācijas programma 144 990,00
4. Administratīvās, organizatoriskās un saimnieciskās izmaksas 777 945,00
5. Pamatlīdzekļu iegāde 20 165,00
6. Īpašiem mērķiem  iezīmētie līdzekļi 1 490 510,00
7. PVN  samaksa 56 765,00
8. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 20 000,00
   
Izdevumi kopā: 6 404 214,00
  Kopā EUR

Prezidents  Aldons Vrubļevskis

Finanšu direktors  Aldis Āboliņš

Lejupielādes

 

Veidlapa paredzēta finansējuma pieprasījuma pieteikumam federācijām līdzekļu saņemšanai no LOK. Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Veidlapas oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentiem un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem) jāiesniedz līgumā noteiktajā datumā vai viena mēneša laikā no finansējuma saņemšanas brīža LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls iesniedzams līdz tekošā gada 1. februārim Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Informācija par sporta veida federācijas, savienības vai asociācijas sasniegtajiem rezultātiem, kas izmantojama aprēķiniem saskaņā ar LOK finansējuma sadales kritērijiem. Informācija iesniedzama LOK līdz 2012,gada 23.novembrim.

Veidlapa paredzēta finansējuma pieprasījuma pieteikumam, līdzekļu saņemšanai no LOK. Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Veidlapas oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentiem un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem) jāiesniedz līgumā noteiktajā datumā vai viena mēneša laikā no finansējuma saņemšanas brīža LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu kopijām) jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

 

Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai

LOK budžeta struktūra (2012 - 2015)

LOK 2016.gada pārskats

Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 31. martu

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 30. jūniju

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 30. septembri

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2017.gada 15.novembri

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 31. decembri