Latvijas Jaunatnes olimpiâde, 2009.g. 26. - 28. jûnijs. Burâðana

Results as of 22:40 on June 27, 2009

Optimist zçni Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 LAT 49 Rolands Zaïkalns 1996 Ventspils rajons 2.0 3.0 1.0 1.0 7.0
2 LAT 59 Emîls Elnionis 1994 Rîgas rajons 1.0 1.0 3.0 2.0 7.0
3 LAT 60 Matîss Jurgenovskis 1995 Jûrmalas pilsçta 3.0 2.0 2.0 3.0 10.0
4 LAT 45 Iïja Medvedevs 1996 Ventspils rajons 4.0 4.0 4.0 6.0 18.0
5 LAT 8 Dmitrijs Grigorjevs 1995 Jûrmalas pilsçta 5.0 5.0 5.0 4.0 19.0
6 4459 Edgars Godiòð 1994 Talsu rajons 6.0 9.0 DNF 9.0 DNS 5.0 29.0
7 11 Elvis Frîdenbergs 1995 Talsu rajons 7.0 9.0 DNF 6.0 7.0 29.0
8 1 Krists Leja 1996 Talsu rajons 8.0 9.0 DNF 9.0 DNS 9.0 DNC 35.0

Optimist meitenes Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 LAT 55 Marta Rause 1995 Rîgas pilsçta 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 LAT 52 Dana Spuriòa 1995 Jûrmalas pilsçta 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0
3 LAT 153 Enija Rudzîte 1995 Jûrmalas pilsçta 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0

Laser 4.7 zçni Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 B/N Rûdolfs Bodnieks 1993 Jûrmalas pilsçta 1.0 1.0 3.0 1.0 6.0
2 166602 Kaspars Þilins 1993 Rîgas pilsçta 2.0 4.0 2.0 2.0 10.0
3 LAT 188400 Arvîds Vâvere 1995 Ventspils rajons 3.0 3.0 1.0 4.0 11.0
4 169070 Kristaps Grunte 1993 Jûrmalas pilsçta 4.0 2.0 8.0 DNF 3.0 17.0
5 LAT 174793 Rièards Èaèe 1995 Ventspils rajons 5.0 5.0 4.0 7.0 21.0
6 186336 Daniels Zalomajevs 1995 Jûrmalas pilsçta 6.0 6.0 5.0 6.0 23.0
7 18 Kristians Cironoks 1995 Jûrmalas pilsçta 7.0 8.0 DNF 8.0 DNS 5.0 28.0

Laser 4.7 meitenes Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 8 Rûta Eistreiíe 1993 Ventspils rajons 1.0 2.0 2.0 1.0 6.0
2 159314 Madara Danèauska 1993 Rîgas pilsçta 2.0 1.0 1.0 2.0 6.0
3 6 Agnese Rukðâne 1993 Jûrmalas pilsçta 3.0 4.0 DNF 4.0 DNS 3.0 14.0

Techno 293 zçni Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 LAT 103 Dâvis Reinis Joma 1995 Rîgas pilsçta 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 67 Roberts Bitenieks 1996 Rîgas rajons 2.0 4.0 DNF 2.0 2.0 10.0
3 LAT 53 Mârtiòð Ðveide 1996 Rîgas rajons 4.0 DNF 4.0 DNF 4.0 DNS 4.0 DNC 16.0

Techno 293 meitenes Klase

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Vieta Buras nr. Stûrmanis Dz.g. Pilsçta, rajons R1 R2 R3 R4 Punkti
1 LAT 5 Marta Luîze Avarèenko 1993 Rîgas pilsçta 1.0 4.0 OCS 1.0 1.0 7.0
2 LAT 95 Marta Ozola 1995 Rîgas rajons 2.0 1.0 2.0 2.0 7.0
3 LAT 9263 Zane Gailâne 1993 Rîgas rajons 3.0 4.0 DNF 4.0 DNS 3.0 14.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finishVaries
DNSCame to the start area but did not startVaries
OCSOn course side at start or broke rule 30.14


www.sailing-latvia.lv

Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com